කාලමනුෂ්‍ය – Issue #1

රු200.00

49 in stock

SKU: 26827387 Categories: ,

Description

අපි විද්යාවෙන් වීරත්වයට පත්වන Iron Man, Spider Man, Hulk ගැන දන්නවා, ඉපැරණි මිත්යාවන්ගෙන් වීරත්වයට පත්වන Thor, Wonder Woman ගැන දන්නවා, තමා පිළිබඳ ආධ්යාත්මික ගවේශණයකින් පසු වීරත්වයට පත්වන Bat Man ගැන දන්නවා, නූතන ලෝකයේ සමාජීය බිඳ වැටීමෙන් දුශ්ටත්වයට පත්වන Joker ගැන දන්නවා, ඒ වගේ ම ඔබ දන්නවා මේ පූර්ණ වපසරිය ම ලංකාව කියන භූමිභාගය තුළ ද එලෙස ම පවතින බව. ඇයි අපිට බැරි ලංකාවට අනන්ය මිත්යාවන්ගෙන්, සමාජයීය තත්ත්වයෙන්, විද්යාවෙන් අපිට ම සුපිරි වීරයින් නිර්මාණය කරන්න? සුපිරි වීරයින්ගේ විශ්වයක් නිර්මාණය කරන්න?
‘කාල මනුෂ්ය’ අපේ ඒ උත්සහයේ පළමු පියවර.
කාල මනුෂ්ය කොටස් වශයෙන් පළවන ද්විමාසික කොමික් ප්රකාශනයක්. එක්තරා සුපිරි වීරයෙකුගේ මූල කතාවක් මෙමගින් ආරම්භ වන්නට නියමිතයි

Additional information

Weight 0.075 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කාලමනුෂ්‍ය – Issue #1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *